Ranskan presidentin Eurooppa-ehdotus [fr]

Nyt kun Euroopan mailla on vastassaan oman aikamme suuret haasteet – puolustus ja turvallisuus, suuret muuttoliikkeet, kehitysyhteistyö, ilmastonmuutos, digivallankumous ja globaalin talouden säätely – on kysyttävä onko niillä keinot puolustaa etujaan ja arvojaan, taata ja sopeuttaa maailmassa ainutlaatuinen demokraattinen ja sosiaalinen mallinsa? Voivatko ne yksin vastata kuhunkin haasteeseen?

JPEG

Emme voi toimia entisten politiikkojen, entisten tottumusten, samojen menettelytapojen, saman budjetin mukaan. Emme voi myöskään valita kansallisen itseemme käpertymisen tietä. Ainut tie jolla varmistamme tulevaisuutemme, on suvereenin, yhtenäisen ja demokraattisen Euroopan uudelleenrakentaminen.

Ranskan presidentin Eurooppa-ehdotus
Suvereeni, yhtenäinen ja demokraattinen Eurooppa (26.09.17)

Suvereeni Eurooppa: Euroopan riippumattomuuden kuusi avainta

1. Eurooppa, joka takaa turvallisuuden kaikki ulottuvuudet

Euroopalla tulee puolustuksessa olla käytössään yhteiset interventiojoukot, yhteinen puolustusbudjetti ja yhteinen doktriini. On edistettävä eurooppalaisen puolustusrahaston ja pysyvän rakenteellisen yhteistyön mahdollisimman nopeaa perustamista, ja täydentää niitä eurooppalaisella interventiovälineellä, jonka puitteissa asevoimamme voitaisiin kaikissa vaiheissa integroida paremmin.
Terrorismin vastaisessa taistelussa Euroopan tulee varmistaa tiedustelupalvelujemme lähentyminen perustamalla Euroopan tiedusteluakatemia.
Meidän tulee yhdessä taata turvallisuus sen kaikissa ulottuvuuksissa ja luoda Euroopalle yhteiset siviilisuojelujoukot.

2. Eurooppa, joka vastaa maahanmuuton haasteeseen

Meidän tulee luoda yhteinen raja-, turvapaikka- ja maahanmuuttoalue, jotta voimme tehokkaasti hallita rajojamme, ottaa arvokkaasti vastaan pakolaiset, kotiuttaa heidät kunnolla, ja palauttaa nopeasti ne joilla ei ole edellytyksiä turvapaikkaoikeuteen.
Meidän täytyy perustaa Euroopan turvapaikkavirasto, joka nopeuttaa ja yhdenmukaistaa menettelytavat. On perustettava toisiinsa yhteydessä olevat tietokannat ja biometriset henkilökortit, luotava vähitellen yhteinen eurooppalainen rajapoliisi takaamaan tinkimätön rajojen hallinta ja huolehtimaan niiden paluusta, jotka eivät voi jäädä, rahoitettava laaja eurooppalainen pakolaisten koulutus- ja kotiuttamisohjelma.

3. Afrikkaan ja Välimerelle panostava Eurooppa

Euroopan tulee ulkopolitiikassaan keskittyä muutamiin tärkeimpiin kysymyksiin, joita ovat etenkin Välimeren alue ja Afrikka.
Sen tulee kehittää uusi koulutukseen, terveyteen ja energia-alan siirtymävaiheeseen perustuva kumppanuus Afrikan kanssa.

4. Eurooppa kestävän kehityksen mallina

Euroopan tulee olla johtava alue tehokkaassa ja oikeudenmukaisessa ekologisessa siirtymässä.
Sen tulee tukea tähän liittyviä investointeja (liikenteessä, asumisessa, teollisuudessa, maanviljelyksessä jne.) hinnoittelemalla hiilipäästöt oikein: on asetettava merkittävä minimihinta EU:n rajojen sisällä ja eurooppalainen hiilivero ulkorajoilla takaamaan omien tuottajien ja niiden kilpailijoiden välinen tasapuolisuus.
Euroopan tulee luoda teollinen tukiohjelma puhtaille ajoneuvoille ja niiden tarvitsemalle infrastruktuurille, kuten latauspisteille.
Sen tulee varmistaa riippumattomuutensa ruoantuotannossa uudistamalla yhteistä maatalouspolitiikkaansa ja luomalla yhteinen valvontajärjestelmä takaamaan eurooppalaisten elintarviketurvallisuus.

5. Digimaailmaan sopeutetun innovaation ja säätelyn Eurooppa

Euroopan tulee ohjata tätä muutosta, eikä passiivisena odottaa sen vaikutuksia, edistämällä globalisaation yhteydessä innovaation ja säätelyn yhdistävää malliaan.
Sillä täytyy olla virasto uutta luovalle innovaatiolle, joka rahoittaa yhteisesti uusia tutkimusaloja, kuten tekoäly, tai vielä tutkimattomia aloja.
Sen täytyy varmistaa digisiirtymän tasapuolisuus ja luotettavuus ajattelemalla uudelleen verojärjestelmänsä (digitaalisen alan yritysten verotus) ja säätelemällä suuria kansainvälisiä nettiyhtiöitä.

6. Eurooppa talous- ja rahamahtina

Meidän täytyy tehdä euroalueesta Euroopan maailmanlaajuisen taloudellisen mahdin ydin.
Kansallisten uudistusten lisäksi EU:lla täytyy olla käytössään välineitä jotka tekevät siitä kasvun ja vakauden alueen, kuten esimerkiksi budjetti jolla rahoittaa yhteisiä investointeja ja varmistaa vakaus taloudellisten iskujen kohdalla.

Yhtenäinen Eurooppa

1. Sosiaalijärjestelmien ja verotuksen samansuuntaisuuden kautta konkreettista solidaarisuutta

Meidän täytyy rohkaista samansuuntaisuutta koko EU:ssa määrittelemällä kriteerejä, jotka vähitellen lähentävät sosiaaliasiain ja verotuksen mallejamme. Näiden kriteereiden noudattamisen täytyy olla ehtona Euroopan solidaarisuusrahastoihin pääsylle.
Verotuksessa tulee määritellä yritysveroasteen haarukka, sosiaaliasioissa täytyy kaikille taata kunkin maan taloudelliseen todellisuuteen sopeutettu minimipalkka sekä raamittaa kilpailua sosiaalimaksujen tasoa säätelemällä.

2. Kulttuurin ja tiedon yhdistävä merkitys

Yhteenkuuluvuuden tunteen luominen on Euroopalle vahvin liima.
Meidän on vahvistettava vuoropuhelua jotta jokainen eurooppalaisnuori voisi viettää ainakin 6 kuukautta jossain toisessa EU-maassa (50 % ikäluokasta vuonna 2024), jotta jokainen opiskelija puhuisi ainakin kahta eurooppalaista kieltä vuoteen 2024 mennessä.
Meidän täytyy luoda eurooppalaisia yliopistoja, yliopistojen verkostoja jotka mahdollistavat opiskelun ulkomailla ja osallistumisen opetukseen ainakin kahdella kielellä. Meidän täytyy luoda vastavuoroinen järjestelmä lukiodiplomeiden tunnustamiseksi kaikissa maissa vastaavalla tavalla kuin on tehty yliopistotutkintojen suhteen.

Demokraattinen Eurooppa

Euroopan uudelleenrakennus ei voi tapahtua ilman kansalaisia vaan ottamalla heidät mukaan tiekarttaan alusta alkaen.

1. Keskustelun tärkeys: demokraattiset sopimukset

Vuonna 2018 järjestetään kaikissa halukkaissa EU-maissa kuuden kuukauden ajan kansallisia ja alueellisia keskusteluja yhteisistä asioista.

2. EU-parlamentin vahvistaminen: ylikansalliset vaalilistat

Vuonna 2019 on luotava ylikansalliset ehdokaslistat käyttämällä brittiedustajilta vapautuvia paikkoja, jotta eurooppalaiset voivat äänestää yhtenäisen ja yhteisen hankkeen puolesta.

Eurooppa vuonna 2024

1. Euroopan unioni muodostaa yhteisen kehyksen

EU määrittelee meille yhteisen perustan. Se nojaa yhteisiin demokraattisiin arvoihin, jotka eivät ole neuvoteltavissa, sekä yksinkertaisempaan ja suojelevampaan yhteismarkkinaan yhdistettynä uudelleen ajateltuun kauppapolitiikkaan. Uudistus suuntautuu kolmelle taholle: neuvottelujen läpinäkyvyys ja kauppasopimusten toimeenpano, sosiaalinen ja ympäristönäkökulma, vastavuoroisuus ja siihen liittyen eurooppalaisen tahon perustaminen tarkastamaan että kilpailijat noudattavat sääntöjä ja asettamaan välittömät sanktiot epäreiluista käytännöistä.
Jos EU sallii kunnianhimoisen eritahtisuuden, se voisi vähitellen laajentua kohti Länsi-Balkanin maita.
Sitä varten sen tulee uudistaa instituutionsa ja pienentää Euroopan komissiota, jossa olisi vastedes 15 jäsentä.

2. Kunnianhimoinen eritahtisuus

EU:ssa niiden jotka haluavat edetä pidemmälle ja nopeammin täytyy voida tehdä niin. Yhteistyö on aina avointa kaikille, kunhan ehto yhteisestä pyrkimyksestä täyttyy.

3. Ranskalais-saksalainen moottori

Näiden haasteiden edessä ranskalais-saksalainen aloite on ratkaiseva. «Emmekö asettaisi tavoitteeksi vuoteen 2024 mennessä luoda kokonaan yhteiset markkinat soveltamalla yrityksiimme samoja sääntöjä liiketoimintalaista konkurssiin?»
Tämä konkreettinen edelläkävijyys on Ranskan ja Saksan välisen Elysée-sopimuksen hengen mukainen ja Ranska ehdottaa sen päivittämistä uuden yhteisen kunnianhimon tasalle.

4. Euroopan uudelleenrakentamisen ryhmä

Kaikki jäsenmaat jotka yhtyvät tähän pyrkimykseen voivat olla tulevina viikkoina mukana perustamassa ”Euroopan uudelleenrakentamisen työryhmää”.
Ryhmässä ovat mukana kaikkien halukkaiden jäsenmaiden edustajat ja EU-instituutiot.
Kesään 2018 asti ryhmä tarkentaa ja laatii ehdotuksia toimenpiteistä uudistusten aikaansaamiseksi demokraattisten keskustelujen kautta. Uudistukseen tarvittavat välineet (yhteistyön lisääminen, mahdolliset sopimusmuutokset jne.) tarkastellaan aihe aiheelta.

* * *
« Ranskan on taas aika tehdä ehdotuksia. Mielessäni on Robert Schuman, joka Pariisissa 9. toukokuuta 1950 uskalsi ehdottaa Euroopan rakentamista.
Mielessäni ovat hänen väkevät sanansa: ”Meillä käytiin sota, koska Eurooppaa ei ollut rakennettu”. »

Emmanuel Macron, 26. syyskuuta 2017

Julkaistu 07/01/2019

Sivun alkuun