Ranska EU:n neuvoston puheenjohtajana 2022 [fr]

Tiedote
(Pariisi 04/11/2020)

Eurooppa- ja ulkoministeri sekä eurooppa- ja ulkoministeriössä toimiva eurooppa-asioiden valtiosihteeri ovat julkaisseet Ranskan tulevaa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuuskautta koskevan tiedotteen.

Ranska toimii Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana 1. tammikuuta 2022 alkaen 30. kesäkuuta 2022 saakka. Portugalin ja Slovenian vuoden 2021 puheenjohtajuuksien jälkeen Ranska avaa puheenjohtajuuskolmikon, jonka se muodostaa Tšekin tasavallan ja Ruotsin kanssa.

Ranska kuuluu Euroopan unionin perustajajäseniin, ja kyseessä on sen 13. puheenjohtajuus ja ensimmäinen Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1. joulukuuta 2009.

Ranskalle kyse on tärkeästä vastuusta, kuten kaikille Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana toimiville maille:

- Puheenjohtajamaalla on institutionaalinen vastuu toisia jäsenmaita kohtaan, sillä sen tehtävänä on esittää neuvoston kannat ja puolustaa sen etua. Sillä on myös vastuu EU:n toisia merkittäviä toimijoita, kuten Euroopan parlamenttia sekä Euroopan komissiota kohtaan, joiden kanssa puheenjohtajamaa on jatkuvasti yhteydessä, etenkin lainsäädäntöhankkeissa.

- Sillä on myös poliittinen vastuu esityslistalla olevien kysymysten sekä Eurooppa-neuvoston päättämän strategisen ohjelman edistämisestä, ja joka käy ilmi erityisesti Euroopan komission vuosittaista työohjelmasta.

Ranskan puheenjohtajuus tapahtuu erityisenä ajankohtana, jona eurooppalainen ja kansainvälinen tilanne edellyttää Euroopalta yhä päättäväisempää ja tehokkaampaa toimintaa, sillä lähiympäristössämme on kriisejä, meneillään on monenkeskisyyden kriisi, ilmastokriisi ja niin edelleen. Tämä uusi skenaario on kokonaisuudessaan otettava huomioon.

Tässä yhteydessä Ranska aikoo tarttua kokonaisuudessaan tähän olennaiseen tilaisuuteen auttaakseen Eurooppaa eteenpäin. Niin terveyteen, ympäristöön, demokratiaan kuin turvallisuuteenkin liittyvien maailmanlaajuisten haasteiden koko ajan kasvaessa on ensiarvoisen tärkeää osoittaa miten olennaista on toimia Euroopan tasolla ja palauttaa uskoa Euroopan kykyyn suojella yhteiskunnan tekemiä valintoja pitkällä tähtäimellä ja vaikuttaa maailmassa. Meidän on kyettävä vastaamaan tämänhetkiseen toiveeseen solidaarisemmasta ja suvereenimmasta Euroopasta, joka näyttäytyy jaettujen kulttuurien julkisena tilana, jossa kehittyy monimuotoisuuden rikas kulttuuri, joka pohjautuu yhteisiin periaatteisiin ja arvoihin, Euroopasta, joka käyttää taloudellisen elvytyksen sekä ekologisen ja digitaalisen siirtymän koko potentiaalia.

Ranskan tulevaa puheenjohtajuutta Euroopan unionin neuvostossa voitaisiinkin kuvata termein: elpyminen, voima, yhteenkuuluvuus.

Ranskan puheenjohtajuus liittää yhteen kaksi tekijää: yhtäältä lainsäädäntötyön, jonka toivotaan tulevan päätökseen vuonna 2022, Ranskan poliittisten päämäärien mukaisesti etenkin digitaalisen sektorin sääntelyssä sekä sosiaalisten ja ilmastotavoitteiden alalla, ja toisaalta tulevaisuuden Euroopan rakentamiseen tähtäävät hankkeet Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin kautta. Konferenssin, jonka työt saatetaan päätökseen vuoden 20200 ensimmäisellä puoliskolla, tarkoituksena on tarjota eurooppalaisille yhteiskuntasuunitelma tulevalle sukupolvelle. Haasteena on määritellä minkä mallin haluamme rakentaa ja minkälaisen yhteisen vision haluamme kehittää. Meidän on kysyttävä itseltämme mitä tarkoittaa olla eurooppalainen sekä ottaa puheeksi identiteetti ja kulttuuri. Koko vuoden 2021 ajan kansalaiset ovat konferenssin kansallisen osaston toiminnan keskiössä. Parlamenttisuhteista ja kansalaisten osallisuudesta vastaavalla ministeriöllä on tässä suhteessa erittäin tärkeä rooli.

Puheenjohtajuuskauden onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää aloittaa valmistelut jo nyt ja luoda selkeä ja täsmällinen organisaatio.

Tätä tarkoitusta varten Pariisiin on luotu pääministerin alaisuudessa toimiva Ranskan EU:n neuvoston puheenjohtajuuspääsihteeristö, joka vastaa logistista koordinaatiosta, antaa hyväksyntänsä puheenjohtajuuden puitteissa järjestetyille kansalaisyhteiskunnan tapahtumille sekä huolehtii tiedotuksesta. Strasbourg on Ranskan puheenjohtajuuden keskeinen kaupunki, jossa järjestetään Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin tärkeimmät tapahtumat.

Ranskan puheenjohtajuusohjelman määrittelytyö on aloitettu eurooppa-asioiden pääsihteeristön koordinoimana, läheisessä yhteistyössä eurooppa- ja ulkoministeriön sekä muiden ministeriöiden kanssa. Tätä valmistelua tehdään yhdessä pysyvän EU-edustuston kanssa. Edustusto toimii puheenjohtajana ministerineuvostojen kokouksia valmistelevissa tapaamisissa sekä johtaa neuvotteluita muiden instituutioiden, etenkin Euroopan parlamentin, kanssa.

Piakkoin perustetaan kulttuurikomitea kulttuuriministerin ja eurooppa- ja ulkoministeriön eurooppa-asioiden valtiosihteerin tueksi. Sen tehtävänä on pitää Eurooppaa esillä Ranskassa vuodesta 2021 lähtien, niin teatteriesityksissä, festivaaleilla ja konserteissa kuin taiteessa ja kirjallisuudessa sekä audiovisuaalisissa teoksissa yhdessä julkisten toimijoiden kanssa tai ideointikeskusteluissa, myös sosiaalisissa medioissa ja alustoilla. /.

Voir la déclaration sur le site du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Julkaistu 23/02/2021

Sivun alkuun